ආයුබෝවන්! நல்வரவு! Welcome!

OUR MISSION / VISION

Our Mission

To achieve the highest attainable health status by high quality, sustainable, accessible, equitable cost effective health services which responds to changing needs of the people of Gampaha District …

Our Vision

A Healthier Nation Through Excellence In Service …

Our Goal

To strengthen the health system of Gampaha to improve health outcomes …

Overall Objective

To provide client friendly high quality accessible cost effective health services to the people of Gampaha district based on their existing and changing health needs …

NEWS

DENGUE SITUATION 

TOTAL CASES – 4860

NEW CASES

  • 24th week – 382
  • 25th week – 433

HIGH RISK AREAS – 25th week

MOHNumber of cases
 Jaela53
 Biyagama44
 Attanagalla43 
 Kelaniya43 

 

 

 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ඉන්ධන ලබාදීම – 2022.07.01

වැඩි විස්තර මෙතැනින් .

 

TRAINING PROGRAMMES

1.Format for sending requirements of health institutions for year 2022

2. Details on training programmes organized by Metropolitan campus. Click here for more information.

3. Details on online training programmes. Click here for more information.

Regional Director Of Health Services

Dr. Indika Wanninayaka

Regional Director Of Health Services (Act)
Gampaha

Dr.Dhammika Jayalath

Provincial Director of Health Services

Western Province

Mr.H.G.G.J.Dharmasena

Secretary

  Provincial Ministry of Health

Western Province

We Value Your Suggestions For Giving a Good Quality Service

Click Here